Knižní publikační činnost

10.01.2012 21:58
Kniha pojednává o občanskoprávní problematice institutu podílového vlastnictví. Systematika knihy co do základu sice vychází z úpravy podílového spoluvlastnictví obsažené v občanském zákoníku, jsou v ní však obsaženy i partie přesahující normativní úpravu v občanském zákoníku, nicméně se k...
21.02.2011 07:31
Rozsáhlý přehled judikatury z oblasti podílového spoluvlastnictví, vyšlý v prosinci roku 2010 v nakladatelství Wolters Kluwer ČR (ASPI) čítající více než 560 rozhodnutí prakticky vyčerpávajícím způsobem mapuje judikaturu vydanou do konce roku 2009. Každé rozhodnutí přehledu je opatřeno...
20.02.2011 22:04
Publikace přináší ucelenější pohled na vybrané základní otázky vztahů mezi sportem a právem. Mezi její priority pak patří snaha objasnit tyto vzájemné vztahy, přispět k terminologickému vyjasnění a upřesnění některých základních pojmů a kategorií a postihnout dopad společenských změn 90. let na...

 

Kontakt

Mgr. Michal Králík, Ph. D. home.alcatraz@iudexportal.cz